Składki

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Oddziały Towarzystwa zobowiązane są do zbierania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Główny. Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi (§ 17 pkt. 3 Statutu PTP), z opłacania składek mogą być zwolnieni członkowie emeryci (Statut § 11 pkt. 5.1) na podstawie indywidualnej pisemnej prośby do Zarządu Oddziału.

Aktualna wysokość składki wynosi 60 zł rocznie.

Płatności można dokonać poprzez:
– wpłatę gotówkową na konto
– wpłatę bezgotówkową przelewem na konto
– wpłatę skarbnikowi na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych OW PTP

Numer konta bankowego: 54 1020 1068 0000 1602 0075 7153

Uwaga! Aktualnie czasopismo “Pediatria Polska” jest dostępne wyłącznie w formie elektronicznej.