Ochrona danych

Regulamin przetwarzania danych osobowych członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (OWPTP).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (OWPTP)
Ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
NIP 118-206-89-25
REGON 000811483-00023

2. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą z następujących źródeł:
– deklaracja członkowska
– formularze aktualizacji danych
– zgłaszane ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną prośby o zmianę danych

3. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzane dane obejmują następujące informacje: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, data urodzenia, stopień naukowy, adres zamieszkania, miejsce pracy, posiadane specjalizacje, numer telefonu, adres e-mailowy, data przyjęcia do OWPTP, odznaczenia nadane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe członków OWPTP przetwarzane są w celach określonych w statucie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Aktualny statut jest dostępny na stronie www.owptp.pl

5. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez cały okres członkostwa w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Po zakończeniu członkostwa dane nie są przetwarzane, a jedynie przechowywanie w formie zapisów archiwalnych.

6. Dostęp do danych osobowych

Na życzenie (przekazane ustnie, pisemnie lub mailowo na adres sekretarz@owptp.pl) zostanie udostępniony zapis elektroniczny posiadanych danych.

7. Zmiany danych osobowych

W celu zmiany danych osobowych należy skontaktować się osobiście, drogą elektroniczną (sekretarz@owptp.pl) lub posłużyć się formularzem dostępnym na stronie www.owptp.pl

8. Ograniczenie przetwarzania danych

Na życzenie osoby, które dane są przechowywane, można ograniczyć częściowo przetwarzanie danych osobowych. Zaprzestanie przetwarzania danych łączy się jednak z rezygnacją z członkostwa w OWPTP.
Po zaprzestaniu przetwarzania, dane w ograniczonej formie mogą być przechowywane w związku z obowiązującymi przepisami oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe muszą być przetwarzane i przechowywane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo. Baza danych przechowywana jest na zewnętrznym dysku, zaszyfrowanym i zabezpieczonym sprzętowo i programowo przed dostępem osób niepowołanych.
Kopie bazy danych są przechowywane na innym dysku, który jest również zaszyfrowany i zabezpieczony sprzętowo i programowo przed dostępem osób niepowołanych.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie członkowie Zarządu OWPTP w celu realizacji zadań statutowych.

10. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe członków OWPTP mogą być przekazywane jedynie do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w celu:
– aktualizacji bazy członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
– ustalenia liczby członków OWPTP i związanej z tym liczby delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
– realizowania wysyłki prenumeraty czasopisma lub czasopism (warunki przekazania danych do wydawnictwa reguluje regulamin Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dane osobowe nie są przekazywane do żadnych podmiotów zewnętrznych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Dane członków OWPTP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

12. Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji

Kontakt możliwy jest drogą elektroniczną (sekretarz@owptp.pl), pocztową lub osobisty na posiedzeniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez OWPTP.

Regulamin przetwarzania danych osobowych jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO)