Aktualny Zarząd

ZARZĄD OWPTP – KADENCJA 2023-2026

PRZEWODNICZĄCA:

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

PREZYDIUM ZARZĄDU:

 1. prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska – wiceprzewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki – wiceprzewodniczący
 3. dr n. med. Małgorzata Wielopolska – skarbnik
 4. dr n. med. August Wrotek – sekretarz Zarządu
 5. lek. Piotr Hartmann – sekretarz Zarządu

CZŁONKOWIE (alfabetycznie):

 1. dr n. med. Agata Będzichowska
 2. dr n. med. Łukasz Dembiński
 3. lek. Robert Kuszyński
 4. dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
 5. lek. Katarzyna Parcińska
 6. dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
 7. dr. n. med. Anna Turska-Kmieć

KOMISJA REWIZYJNA (alfabetycznie):

 1. dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. dr n. med. Mirosława Sielska-Wojtaszek
 3. lek. Joanna Załęska-Ponganis

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego składa się z 6-12 osób. Wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Jego kadencja trwa 4 lata. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zadania Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
(zgodnie z aktualnym statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego)

 1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie jego działalnością, realizowanie celów towarzystwa.
 2. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych
 3. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych oraz członków wspierających PTP
 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji członków
 5. Pobieranie składek członkowskich
 6. Skreślenia z listy członków
 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami PTP
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
 9. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych
 10. Powoływanie doraźnych komisji problemowych
 11. Zarządzanie majątkiem Oddziału
 12. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności członka honorowego, wyróżnień i odznaczeń