Statut

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO
Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów w Lublinie w dniu 9.09.1992 r. Zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie dnia 1.03.1993 r.
PREAMBUŁA
Zadaniem pediatrii jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą. Skuteczna realizacja tego celu w Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy pediatrów, którzy akceptując i urzeczywistniając zasadę o niezbywalnej jedności medycyny wieku rozwojowego, zrzeszają się w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i uchwalają poniższy statut.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne”, zwane dalej Towarzystwem.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa znajduje się w Warszawie.
§3
1) Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.
2) Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3) Godłem Towarzystwa jest wizerunek dziecka z napisem w otoku: „POLONORUM SOCIETAS PAEDIATRICA A PROF JOSEPHO BRUDZIŃSKI A MCMVIII CONDITA”.
4) Towarzystwo używa pieczęci okrąglej z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne Zarząd Główny”, bądź „Polskie Towarzystwo Pediatryczne Zarząd Oddziału” oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej i właściwymi adresami siedzib.
5) Towarzystwo posiada odznakę członkowską przedstawiającą miniatury godła w kolorze srebrnym.
6) Towarzystwo posiada medal pamiątkowy im. Józefa Brudzińskiego przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i medycyny wieku rozwojowego. Osoby uhonorowane tym medalem uprawnione są do noszenia odznaki członkowskiej w kolorze złotym. Tryb przyznawania medalu pamiątkowego im. Józefa Brudzińskiego określa regulamin Zarządu Głównego.
§4
1) Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2) Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§5
1) Towarzystwo zrzesza swoich członków w Oddziałach Terenowych.
2) Oddziały Terenowe powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa.
3) Członkowie Towarzystwa mogą również realizować cele statutowe w sekcjach specjalistycznych.
4) Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 6
1) Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
2) Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na rzecz dziecka i rodziny.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7
Celem Towarzystwa jest:
1) upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wieku rozwojowego,
2) współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej oraz ochrony interesów dzieci i młodzieży,
3) podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów,
4) szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
5) reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów,
6) nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego.
§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) współpracę z właściwymi władzami, instytucjami i gremiami w rozwiązywaniu problemów medycyny wieku rozwojowego oraz lekarzy pediatrów,
4) prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz interesów lekarzy pediatrów,
5) organizowanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie nagród za działalność organizacyjną na rzecz Towarzystwa lub medycyny wieku rozwojowego,
6) promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dziecka,
7) delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja,
8) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych.
ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§10
1) Członkiem zwyczajnym może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej.
2) W poczet członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. i rekomendacji dwu uznanych w środowisku członków zwyczajnych Towarzystwa.
3) Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa.
§11
Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:
1) godnie reprezentować środowisko pediatrów polskich i dbać o dobre imię Towarzystwa,
2) kształtować i rozwijać koleżeńskie i przyjazne więzi wśród członków Towarzystwa,
3) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
4) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
5) regularnie opłacać składki członkowskie,
a) członkowie emeryci nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
§12
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
a) bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom mającym obywatelstwo polskie,
2) udziału w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa,
3) zgłaszania uwag i wniosków do wszystkich władz Towarzystwa,
4) noszenia odznaki członkowskiej.
§13
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału,
2) skreślenia z listy członków przez właściwy terenowo Zarząd Oddziału za zaleganie z opłatą składki członkowskiej prze okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia,
3) wykluczenia uchwałą terenowego Zarządu Oddziału z powodu:
a) poważnego naruszenia obowiązków członkowskich,
b) naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o wykonywaniu zawodu,
c) utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych przez sądy lekarskie,
d) skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.
§14
1) Członek skreślony na podstawie § 13, ust. 2 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek.
2) Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13, ust. 3 pkt. 1–2 przysługuje członkowi odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.
3) Członek skreślony na podstawie § 13, ust. 3, pkt. 3–4 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd Główny.
§15
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawną, która uznaje cele Towarzystwa oraz wspomaga Towarzystwo organizacyjnie i finansowo
2) Wysokość składki członka wspierającego nie powinna być niższa od 10-cio krotnej wartości składki członka zwyczajnego
3) Członków wspierających przyjmują właściwe terenowo Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny.
§16
1) Członek wspierający ma prawo i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2) Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.
§17
1) Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym dla medycyny wieku rozwojowego lub dla Towarzystwa.
2) Tryb przyznawania członkostwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin Zarządu Głównego.
3) Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
4) Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa.
§18
1) Spory wynikające między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzygają Zarządy Oddziałów bądź Zarządy Sekcji zależnie od przedmiotu sporów.
2) Od uchwały Zarządu Oddziału bądź Zarządu Sekcji rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo od-wołania się w terminie 30 dni do Zarządu Głównego Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne Towarzystwa
§19
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd Główny i jego Prezydium,
3) Główna komisja Rewizyjna.
§ 20
1) Kadencja władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż 4 lata.
2) Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
3) Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4) W razie zmniejszenia składu osobowego, stanowiący organ władzy może dokooptować do swojego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby statutowego składu.
§21
Walne Zgromadzenie Delegatów
1) Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2) Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§22
1) Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów przeprowadzane zostają na:
a) Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów Terenowych,
b) Walnych Zgromadzeniach Członków Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych.
2) Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera-ni zostają w proporcji: 1 delegat na 30 członków Oddziału Terenowego, bądź Ogólnopolskiej Sekcji Specjalistycznej.
3) Prawo reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów mają Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne wolne od zadłużeń finansowych wobec Zarządu Głównego.
4) Mandat delegata utrzymuje ważność od chwili wyboru delegata przez cały okres kadencji Władz Naczelnych Towarzystwa i wygasa z chwilą przeprowadzenia kolejnych wyborów delegatów.
5) Mandat delegata może być odstąpiony innemu członkowi Towarzystwa wyłącznie za zgodą Zarządu Oddziału Terenowego bądź Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Specjalistycznej.
6) W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Redaktorzy czasopism o ile nie zostali wybrani delegatami,
b) członkowie honorowi i wspierający,
c) zaproszeni goście.
§ 23
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny.
2) 0 terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny powiadamia delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 24
1) Walnemu Zgromadzeniu Delegatów przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Zarząd Oddziału, na terenie, którego odbywa się Walne Zgromadzenie.
2) Kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów winna być zaakceptowana przez Zarząd Główny, na co najmniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz przyjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów przed jego rozpoczęciem w drodze głosowania jawnego.
§ 25
1) Przewodniczący zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów odpowiedzialny jest jednoosobowo za:
a) organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Delegatów,
b) przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym,
c) zredagowanie projektu uchwały zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez delegatów w czasie dyskusji oraz jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2) Mandat przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów, protokołu Komisji Wyborczej i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na ręce Prezesa i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej nowo wybranych władz.
§ 26
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek, co najmniej pięciu Zarządów Oddziałów Terenowych.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
a) Prezesa,
b) członków Zarządu Głównego,
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie wniosku Zarządu Głównego w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i delegatów,
7) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
8) podejmowanie uchwały o zmianie statutu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§ 28
Prezes
1) Prezes kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa.
2) Prezes w szczególności:
a) dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania na rzecz wypełniania statutowych celów Towarzystwa i uch-wał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
b) przewodniczy posiedzeniu, na którym konstytuuje się Zarząd Główny, określa skład osobowy Prezydium, wyznacza zakresy działań wiceprezesów oraz czynności pozostałych członków Zarządu Głównego,
c) zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego i jego Prezydium, ustala program posiedzeń, przewodniczy obradom
d) przedstawia Zarządowi Głównemu do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z ich wykonania,
e) sprawuje nadzór nad administracją Zarządu Główne-go i jest przełożonym pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny,
f) powołuje kolegia doradcze, komisje problemowe, zespoły robocze, zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań.
3) Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.
4) W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa sposób rozwiązań porządkujących określa Zarząd Główny.
§ 29
Zarząd Główny i jego Prezydium
1) Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie 12 członków i kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.
2) Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
3) W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Redaktorzy czasopism, eksperci. doradcy, zaproszeni goście.
4) Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni otrzymują; członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, zaś streszczenia: przewodniczący działów Terenowych, Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych oraz Redaktorzy czasopism.
§30
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
2) podejmowanie uchwal w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej określających:
a) kalendarium konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne,
b) zakres działalności wydawniczej,
c) obszar współpracy i wymiany międzynarodowej,
d) kondycję organizacyjną i finansową Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych,
3) zlecanie bądź współuczestnictwo w organizacji, ustalaniu tematyki i powoływaniu komitetów naukowych:
a) Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów,
b) regionalnych sympozjów organizowanych przez zintegrowane Zarządy Oddziałów Terenowych,
c) zjazdów naukowych organizowanych przez Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne,
4) powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
6) powoływanie i znoszenie Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Towarzystwa wyjeżdżających za granicę,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń i fundacji krajowych i zagranicznych,
9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
10) wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz interesów lekarzy pediatrów,
11) przyznawanie medalu pamiątkowego im. Józefa Brudzińskiego,
12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Towarzystwa,
13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i powierzanie ich organizacji Zarządom Oddziałów Terenowych,
14) zatwierdzanie kandydatury Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
15) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów:
a) sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności Towarzystwa,
b) wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
c) wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
d) wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
16) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów Zarządów Sekcji w kwestii rozstrzygnięć sporów między członkami,
17) Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i podejmuje decyzje nienależące do zakresu działania innych władz Towarzystwa.
§31
1) Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego funkcję sprawuje Prezydium Zarządu Głównego.
2) W skład Prezydium wchodzi nie mniej niż 6 członków Zarządu Głównego. Są to: Prezes, 3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
3) Prezydium może podejmować uchwały przy obecności, co najmniej 4 członków, w tym Prezesa.
4) Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.
5) Posiedzenia Prezydium odbywają się ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak, niż co 2 miesiące.
6) Protokoły z posiedzeń Prezydium w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie otrzymują członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 32
Główna Komisja Rewizyjna
1) Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2) Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3) Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze w stosunku do Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych i Komisji Rewizyjnych Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych.
4) Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:
a) czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
b) kontroluje bezpośrednio gospodarkę finansową Za-rządu Głównego i Redakcji czasopism oraz pośrednio Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych,
c) kontroluje i poddaje krytycznej ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Towarzystwa.
5) Główna Komisja Rewizyjna może występować z:
a) wnioskami pokontrolnymi,
b) wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego bądź jego Prezydium,
c) wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
6) Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
7) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej bądź delegowani przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Towarzystwa z głosem doradczym.
8) Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
ROZDZIAŁ V
Redaktorzy czasopism
§ 33
1) Redaktorzy czasopism są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2) Kadencja Redaktorów czasopism trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją władz naczelnych Towarzystwa.
3) Redaktorzy czasopism organizują i zapewniają warunki pracy zespołom redakcyjnym:
a) przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie składu komitetu redakcyjnego i sposobu redagowania czasopisma,
b) opracowują regulamin publikowania prac,
c) w oparciu o recenzje dokonują selekcji nadesłanych prac w trosce o możliwie najwyższy poziom redagowanego czasopisma.
4) Redaktorzy czasopism składają coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu.
5) W razie zaistnienia czasowej bądź trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Redaktora sposób rozwiązań porządkujących określa Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ VI
Oddziały Terenowe Towarzystwa
§ 34
1) Oddziały Terenowe zwane dalej Oddziałami są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
2) Oddział Terenowy powoływany jest przez Zarząd Główny uchwałą, która określa teren działania Oddziału.
§ 35
Władzami Oddziału Terenowego są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 36
1) Kadencja władz Oddziału trwa nie dłużej niż 41ata.
2) Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
3) Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4) W razie zmniejszenia składu osobowego stanowiący organ władzy może dokooptować do swego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby statutowego składu.
§37
Walne Zebranie Członków Oddziału
1) Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2) Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3) Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a) w terminie poprzedzającym, co najmniej 5 miesięcy Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa,
b) z powiadomieniem członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem zebrania.
4) Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane w drugim terminie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez wymaganej liczby członków określonej w § 33 ust. 3.
5) Walnemu Zebraniu Członków Oddziału przewodniczy członek Oddziału zaproponowany przez Zarząd Oddziału i przyjęty w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
6) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
7) Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału:
a) członkowie naczelnych władz Towarzystwa niezrzeszeni w Oddziale zwołującym Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) członkowie honorowi,
c) zaproszeni goście.
§ 38
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Władz Naczelnych Towarzystwa,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na wniosek, co najmniej 113 ogólnej liczby członków.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 39
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami i uch-wałami Władz Naczelnych Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
3) wybór zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
a) przewodniczącego,
b) członków Zarządu Oddziału,
c) członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
5) zatwierdzanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
6) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień.
§ 40
Zarząd Oddziału i jego Prezydium
1) Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 6–12 osób zależnie od zakresu działalności i potrzeb Oddziału.
2) Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący, ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3) Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wice-przewodniczącego. sekretarza i skarbnika. Zarząd określa następnie zakres obowiązków poszczególnych członków i ustną skład Prezydium.
4) W posiedzeniu Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Towarzystwa, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, zaproszeni eksperci, doradcy i goście.
§41
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie jego działalnością i realizowanie celów Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Naczelnych Towarzystwa,
2) przedstawianie do akceptacji Zarządowi Głównemu tematyki i terminów organizowanych sympozjów i konferencji naukowych,
3) przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie na bieżąco ich ewidencji oraz pobieranie składek członkowskich,
4) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych Oddziału oraz nadzorowania ich działalności,
5) powoływanie doraźnych komisji problemowych na rzecz spełniania statutowych celów Towarzystwa bądź własnego programu Oddziału,
6) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny określonych w regulaminie działalności finansowej Towarzystwa,
7) zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności członka honorowego, wyróżnianie medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Oddziału,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału i przedstawianie na nim sprawozdań ze swej działalności.
§ 42
1) Działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje jego Prezydium.
2) Prezydium jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego.
3) Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.
§ 43
1) Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2) Komisja Rewizyjna Oddziału:
a) czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) kontroluje gospodarkę finansową oraz działalność merytoryczną władz Oddziału.
3) Komisja Rewizyjna Oddziału może występować z:
a) wnioskami pokontrolnymi,
b) wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału bądź jego Prezydium,
c) wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Oddziału.
4) Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach władz Oddziału,
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§ 44
1) 0 wszystkich zmianach siedziby bądź składu osobowego Władz Oddziału Terenowego należy zawiadomić w terminie 14 dni:
a) Zarząd Główny Towarzystwa,
b) właściwy terenowo oddział administracji państwowej.
ROZDZIAŁ VII
Sekcje Specjalistyczne
§45
1) Sekcja Specjalistyczna zwana dalej Sekcją skupia członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dyscypliną medycyny wieku rozwojowego zrzeszonych i opłacających składki w Oddziałach Terenowych.
2) Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego Władzom Sekcji.
3) Członkostwo Sekcji ustępuje w wyniku:
a) rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej Władzom Sekcji,
b) utraty członkostwa Towarzystwa.
4) Sekcję powołuje:
a) przy Oddziale Terenowym – Zarząd Oddziału na wniosek, co najmniej 10 członków,
b) Ogólnopolską – Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekcji działających przy Oddziałach Terenowych.
5) Strukturę organizacyjną Sekcji Ogólnopolskiej określa regulamin opracowany przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Główny.
6) Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, który ją powołał.
7) Sekcja rozwija zainteresowania i upowszechnia postęp wiedzy w określonej dyscyplinie medycyny poprzez:
a) organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i kursów dokształcających,
b) organizację sympozjów i konferencji naukowych,
c) współudział w działalności wydawniczej Towarzystwa.
§ 46
1) Władzami Sekcji są:
a) na poziomie Sekcji Oddziału – Przewodniczący, Sekcji,
b) na poziomie Sekcji Ogólnopolskiej – Walne Zebranie członków Sekcji, Przewodniczący, Zarząd Sekcji oraz Komisja Rewizyjna Sekcji.
2) Władze Sekcji wybierane są przez Walne Zebranie Członków Sekcji.
3) Kadencja władz Sekcji trwa nie dłużej niż 41ata.
§ 47
1) Walne Zebranie Członków Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Sekcji:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
2) Walne Zebranie Członków Sekcji:
a) rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji oraz podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji uchwałę w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji,
b) dokonuje wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: przewodniczącego, 5-7 osobowego Zarządu Sekcji oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Sekcji,
c) wybiera delegatów Sekcji na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
d) zatwierdza wnioski i postulaty zgłaszane na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
§ 48
1) Działalnością Sekcji pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Sekcji kierują Przewodniczący i Zarząd Sekcji, którzy:
a) reprezentują Sekcję na zewnątrz oraz wobec władz naczelnych Towarzystwa,
b) opracowują roczne plany działalności Sekcji, określają tematykę i terminy organizowanych sympozjów i konferencji naukowych oraz przedstawiają je do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
c) składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
d) odpowiadają za przestrzeganie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa,
e) prowadzą na bieżąco ewidencję członków Sekcji,
f) zgłaszają do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa, wyróżnienia medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Sekcji,
§ 49
1) Komisja Rewizyjna Sekcji czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu działalności finansowej Towarzystwa przez Zarząd Sekcji.
2) Komisja Rewizyjna Sekcji występuje wobec Walnego Zebrania Członków Sekcji z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.
RODZIAŁ VIII
Majątek Towarzystwa
§ 50
1) Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie,
b) zapisy, dotacje i darowizny
c) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego
d) dochody z działalności statutowej.
3) Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:
a) Zarząd Główny,
b) Zarządy Oddziałów Terenowych i Zarządy Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych w ramach uprawnień określonych w regulaminie działalności finansowej Zarządu Głównego.
4) Zarządy Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.
5) Zarządzanie funduszami Towarzystwa określa regulamin działalności finansowej Zarządu Głównego.
§ 51
1) Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz Skarbnika Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 52
1) Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
2) Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.