Zarząd

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego składa się z 6-12 osób. Wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Jego kadencja trwa 4 lata. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zadania Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
(zgodnie z aktualnym statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego)

 1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie jego działalnością, realizowanie celów towarzystwa.
 2. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych
 3. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych oraz członków wspierających PTP
 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji członków
 5. Pobieranie składek członkowskich
 6. Skreślenia z listy członków
 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami PTP
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
 9. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych
 10. Powoływanie doraźnych komisji problemowych
 11. Zarządzanie majątkiem Oddziału
 12. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności członka honorowego, wyróżnień i odznaczeń